Lift advies

ONZE DIENSTEN

Nieuwbouw

Nieuwe transportinstallaties

Als u voor de beslissing staat om een nieuwe transportinstallatie te plaatsen in een bestaand gebouw of in een nieuw gebouw, dan is dat het moment om goed na te denken over de functie van deze installatie(s) in het gebouw. Transportinstallaties zijn belangrijk voor het comfortgevoel van mensen in gebouwen. Het zich gemakkelijk kunnen verplaatsen van de ene verdieping naar de andere maakt mensen niet alleen gelukkiger, maar maakt gebouwen ook efficiënter in gebruik. Dit kan een groot effect hebben op de productiviteit van de bedrijven in het gebouw, de verhuurbaarheid en de waarde van het gebouw.

Om te komen tot een goede aanpak – waarbij onder andere het gebruik van het gebouw, de functies van de verschillende verdiepingen, de hoeveelheid mensen per verdieping, het aantal bezoekers, de piekmomenten en speciaal gebruik worden bepaald – kan het volgende stappenplan worden gebruikt:

 

 1. Stel een capaciteitsberekening opstellen (dit kan bij de leverancier of bij een liftdeskundige);
 2. Stel de aanbestedingsdocumenten op (hierin staan de eisen en wensen van de opdrachtgever);
 3. Schrijf een aanbesteding bij 1 of meer leveranciers uit, inclusief het onderhoud (zoek een goede partner);
 4. Laat de bouwbegeleiding door een liftdeskundige uitwerken (die beperkt overlast en ontdekt fouten vroegtijdig);
 5. Lever de installaties op met een liftdeskundige (die controleert of alles is geleverd en of de instellingen correct zijn);
 6. Laat de installaties onderhouden op basis van een onderhoudsbestek.

HOME

Nieuwbouw

Slim Onderhoud

Onderhoud op basis van gebruik

Bij het traditionele onderhoud wordt er slechts beperkt gekeken naar het gebruik van de transportinstallatie. Onderhoud wordt ingericht op het aantal stopplaatsen en soms wordt er rekening gehouden met het verwachte gebruik en de omgeving. Dit is echter meer uitzondering dan regel.

Bij gebruiksafhankelijk onderhoud wordt het gebruik van de installatie gemeten. Voor liftinstallaties zijn dit het aantal ritten en/of het aantal omkeringen van bewegingsrichting. Dit betekent dat het aantal onderhoudsbeurten afhankelijk is van het gebruik en dat onderhoudsbeurten niet verdeeld wordt over het jaar op basis van tijdsperiodes, maar op basis van gebruiksperiodes.

Het grote voordeel is dat het onderhoud kan meebewegen met het gebruik van de installatie. In gevallen dat het gebruik lager wordt, zoals tijdens de corona beperkingen, wordt het aantal beurten automatisch naar beneden bijgesteld. Omgekeerd geldt dat natuurlijk ook. Als het gebruik toeneemt, dan wordt het aantal onderhoudsbeurten ook meer.

Als het gebruik bekend is, kan dit ook worden meegenomen bij het bepalen van vervanging van componenten. We hebben inmiddels geleerd dat de levenscyclus van onderdelen afhankelijk is van tijd en gebruik, waarbij het onderdeel tijd een belangrijkere factor is en bij een ander onderdeel het gebruik de belangrijkste factor is. Met de huidige mogelijkheden is het eigenlijk vreemd dat er zo weinig onderhoud wordt uitgevoerd op basis van gebruik.

HOME

Slim Onderhoud

Renovatie

Renovatie en modernisering

Een installatie renoveren of moderniseren vraagt veel expertise van de opdrachtnemer. Als niet alle onderdelen vervangen hoeven te worden, moeten nieuwe onderdelen gecombineerd worden met oude onderdelen. Hierbij is het altijd de vraag of de verschillende onderdelen goed met elkaar kunnen functioneren en of de veiligheid gewaarborgd blijft. Daarnaast is het moment van renoveren natuurlijk een goede mogelijkheid om verbeteringen aan te brengen.

Een installatie kan technisch op een hoger niveau worden gebracht:

 1. De installatie kan comfortabeler worden gemaakt;
 2. Met de laatste innovaties worden uitgevoerd;
 3. Energiezuiniger worden gemaakt.

Een renovatie is een grote investering, die weloverwogen moet worden gemaakt. Uiteindelijk bepaalt u op dat moment hoe de installatie de komende 20 jaar zal gaan functioneren. Een belangrijk moment waarbij het verstandig kan zijn om u onafhankelijk en deskundig te laten adviseren.

Het volgende stappenplan kan gebruikt worden:

 1. Er dienen aanbestedingsdocumenten gemaakt te worden (zorg dat de eisen en wensen goed en duidelijk op papier staan);
 2. Schrijf een aanbesteding bij 1 of meerdere leveranciers uit, eventueel inclusief het onderhoud (zoek een goede partner);
 3. Laat de bouwbegeleiding door een liftdeskundige uitvoeren (die beperkt overlast en ontdekt fouten vroegtijdig);
 4. Lever de installaties op met een liftdeskundige (die controleert of alles is geleverd en of de instellingen correct zijn).

 

HOME

Renovatie

Beheer

Beheer en management

Om controle te krijgen op het functioneren van een hoeveelheid installaties is het van belang om de communicatie, de controle op de verrichte inspanningen en de resultaten duidelijk en efficiënt te structureren.

Zo’n structuur begint met een onderhoudscontract dat door de opdrachtgever is opgesteld. Hierin staan duidelijke afspraken en KPI’s opgetekend. Elk jaar wordt gestart met het opstellen van een onderhoudsplanning die de basis vormt van de inspanningsafspraken. Tijdens de periodieke besprekingen, die 2-4 keer per jaar plaatsvinden, worden deze inspanningen en de resultaten besproken.

Het fysiek bezoeken van de installaties (NEN 2767 inspecties) is noodzakelijk om de gesprekken met het onderhoudsbedrijf gelijkwaardig te kunnen voeren. De technische- en onderhoudsstatus van de installatie(s) word(t)en beoordeeld en tijdens het periodiek overleg besproken. Ten slotte wordt elk jaar een Meer Jaren Onderhoud Begroting (MJOB) opgesteld en besproken.

HOME

Beheer

Technische Inspecties

Technische inspecties NEN 2767

Een conditiemeting op basis van de NEN 2767 brengt op een uniforme wijze de technische staat van uw installatiedelen in kaart. Uit deze inspectie volgt:

 • Een conditiescore volgens de NEN 2767;
 • Een inventarisatie van de installatie;
 • Een meerjarenplanning voor de uit te voeren werkzaamheden en de te verwachte werkzaamheden.

Aan deze meerjarenplanning kan een Meer Jaren Onderhoud Begroting worden gekoppeld. De conditiemeting helpt gebouweigenaren en gebouwbeheerders inzicht te krijgen in de kwaliteit van de installatie en de te verwachte werkzaamheden en kosten aan de installatie (Meer Jaren Onderhouds- en Investering Plan).

HOME

Technische Inspecties

Expert Opinion

Probleemanalyse en meer

De huidige (lift)installaties zijn erg ingewikkeld. Dat kan betekenen, dat wanneer er een complexe storing optreedt, er veel expertise nodig is om volledig inzicht te krijgen en de juiste maatregelen te treffen.

De adviseurs van Pi liftconsultants kunnen een Expert Opinion voor u verzorgen waarbij een bezoek aan de installatie kan worden gebracht.

Na het in kaart brengen van de problematiek worden de bevindingen door de adviseur in een duidelijke samenvatting aan u teruggekoppeld. Mocht u al een advies hebben ontvangen (bijvoorbeeld van een onderhoudsbedrijf), dan kan dit door Pi liftconsultants onafhankelijk en deskundig beoordeeld worden. Door een Expert Opinion kunt u tot een weloverwogen beslissing komen.

HOME

Expert Opinion

ONZE PROJECTEN

Liftinstallaties

Roltrappen

Gevelonderhoud

Specials

ONZE TOPICS

CONTACT

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld